Strona główna

Statut Stowarzyszenia Jestem na pTAK! (dawniej Ptaki Polskie)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§1.

Ptaki Polskie, zwane dalej Stowarzyszeniem, są stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną, prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, działających na rzecz ochrony dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz na rzecz rozwoju zrównoważonego.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą jest: 19-110 Goniądz ul. Dolistowska 21, woj podlaskie. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§4.

Stowarzyszenie, na mocy stosownej uchwały podjętej przez Zarząd, może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§5.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

§6.

Stowarzyszenie ma wyłączne prawo do używania swojego znaku (logo) i spójnej z nim wizualizacji.

§7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy Członków i Wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji

§8.

Kluczowymi celami działalności Stowarzyszenia są:

8.1. ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków,

8.2. ochrona miejsc cennych i ważnych przyrodniczo, w tym pochodzenia antropogenicznego,

8.3. odtwarzanie siedlisk, populacji dziko żyjących gatunków i szeroko rozumianych zasobów przyrody,

8.4. badanie, monitorowanie i dokumentowanie stanu przyrody i środowiska naturalnego,

8.5. działalność edukacyjna i kształtowanie postaw na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego,

8.6. angażowanie społeczeństwa oraz integrowanie potencjału różnych organizacji wokół działań na rzecz ochrony przyrody,

8.7. wspieranie rozwoju terenów wiejskich lub innych antropogenicznych w zgodzie z zasadami zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska naturalnego oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

8.8. organizowanie wydarzeń kulturalnych popularyzujących ptaki i bioróżnorodność oraz wspieranie inicjatyw społecznych ukierunkowanych, aby chronić środowisko naturalne, popularyzować myśl pro-ekologiczną oraz kondycję fizyczną człowieka,

8.9. podejmowanie działań prawnych mających na celu realizację w/w celów, w szczególności występowanie w charakterze pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

§9.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w sferze pożytku publicznego nieodpłatnie.

§10.

10.1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach w następujących dziedzinach:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody;

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

58.14.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;

58.11.Z Wydawanie książek;

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;

01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcje roślinną;

01.62.Z Działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

10.2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

Rozdział 3. Członkostwo

§11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

11.1. Członków Zwyczajnych,

11.2. Członków Wspierających,

11.3. Członków Honorowych.

§12.

12.1. Członkiem Zwyczajnym może być każda osoba fizyczna – obywatel polski jak i cudzoziemiec, bez względu na wiek, który akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia, złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę członkowską, a Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu jej w poczet członków Stowarzyszenia jako Członka Zwyczajnego.

12.2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jako Członka Zwyczajnego podejmowana jest zwykłą większością głosów.

12.3. Zarząd ma prawo wydać decyzję odmowną, gdy osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu swoją postawą lub działaniem nie spełnia jego wymogów określonych w niniejszym Statucie lub Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia, w szczególności zaś szkodzi przyrodzie lub idei jej ochrony (patrz: § 16, punkt 16.4).

§13.

13.1. Członkiem Wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która przekazała na jego rzecz wydatną pomoc rzeczową lub finansową lub zadeklarowała i stale opłaca wspierającą składkę członkowską będącą co najmniej pięciokrotnością składki podstawowej, a Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu go w poczet członków Stowarzyszenia jako Członka Wspierającego. Jeżeli Członek Wspierający ma status osoby prawnej, wówczas działa w Towarzystwie poprzez swojego Przedstawiciela.

13.2. Członek Wspierający jest przyjmowany w poczet członków Stowarzyszenia na okres 1 roku od dnia podjęcia uchwały Zarządu. Po tym okresie Zarząd może w każdym czasie podjąć uchwałę o usunięciu Członka Wspierającego, jeśli narusza on zasady, o których mowa w § 13.1 lub w § 12.3.

13.3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jako Członka Wspierającego podejmowana jest zwykłą większością głosów. Taką samą większością podejmowana jest uchwała, o której mowa w ust. 13.2 powyżej.

§14.

Członkiem Honorowym może zostać każda osoba prawna lub fizyczna, która swoją postawą i działalnością w sposób istotny przysłużyła się ochronie przyrody lub wniosła istotny wkład w rozwój Stowarzyszenia. Miano Członka Honorowego nadaje w drodze uchwały Zarząd na wniosek własny lub innych Członków Stowarzyszenia.

§15.

Członkowie Zwyczajni mają prawo:

15.1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem, że są to osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych,

15.2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

15.3. noszenia odznaki organizacyjnej,

15.4. zaskarżania uchwał lub orzeczeń Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

§16.

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

16.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

16.2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

16.3. propagowania celów i programów Stowarzyszenia,

16.4. swoją postawą i działaniami wspierać i promować idee ochrony przyrody, wartość dziedzictwa naturalnego oraz działalność Stowarzyszenia,

16.5. regularnego opłacania podstawowej składki członkowskiej.

§17.

Członkowie Wspierający będący osobami fizycznymi mają te same prawa i obowiązki co Członkowie Zwyczajni.

§18.

Członkowie Honorowi mają te same prawa i obowiązki co Członkowie Zwyczajni z wyłączeniem obowiązku opłacania podstawowej składki członkowskiej.

§19.

Utrata członkostwa może nastąpić wskutek:

19.1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

19.2. nie opłacania składek członkowskich (co najmniej jednej) w terminie do dnia 30 kwietnia roku, za który uiszczana jest składka,

19.3. naruszenia zasad statutowych, zasad Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub szkodzenia przyrodzie postawą lub działaniami,

19.4. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

19.5. utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego, będącego osobą prawną,

19.6. śmierci Członka.

§20.

Uchwałę o utracie członkostwa Członka Zwyczajnego lub Wspierającego podejmuje Zarząd zwyczajną większością głosów. O podjętej uchwale zainteresowani zostaną poinformowani drogą pisemną lub mailową, bądź telefoniczną zgodnie z danymi wskazanymi przy uzyskaniu członkostwa.

§21.

Pozbawienia godności Członka Honorowego podejmuje w drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania.

§22.

Od uchwały o utracie członkostwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§23.

Władzami Stowarzyszenia są:

23.1. Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

23.2. Zarząd, który liczy od trzech do pięciu osób – Prezes, Wiceprezes, do trzech Członków.

23.3. Trzyosobowa Komisja Rewizyjna.

§24.

Organem doradczym Zarządu jest Rada Programowa, powoływana przez Zarząd na okres jego kadencji, sprawowana przez 5 lub więcej osób. Powołanie Rady Programowej jest fakultatywne.

§25.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków poszczególnych władz, ich skład osobowy może być uzupełniany przez nie same spośród Członków Stowarzyszenia. W sytuacji konieczności uzupełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wyboru dokonuje Walne Zebranie.

§26.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku. Termin i miejsce Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości Członków co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem. Regulamin obrad przygotowuje Zarząd i zatwierdza Walne Zebranie.

§27.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w dowolnym terminie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej 1/3 Członków. W takiej sytuacji Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w przeciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania wniosku i będzie ono obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Statucie. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków uprawnionych do głosowania. Kolejny termin Walnego Zebrania Zarząd może wyznaczyć najwcześniej na 15 minut później po terminie, na których zostało zwołane pierwsze Walne Zebranie. Wówczas Walne Zebranie może obradować bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania, zaś Uchwały tak podjęte będą wiążące. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

§29.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

29.1. podejmowanie uchwał o zadaniach i programie działania Stowarzyszenia,

29.2. wybór i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

29.3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

29.4. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,

29.5. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,

29.6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

29.7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§30.

Walne Zebranie ma również prawo podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu i uprawnionych do głosowania.

§31.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i jest najwyższą jego władzą w okresie między Walnymi Zebraniami, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem. Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§32.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Mogą brać w nich udział z głosem doradczym Członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Rady Programowej oraz Członkowie Stowarzyszenia.

§33.

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów Członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy Członków. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego zastępca. W przypadku nie rozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§34.

Do kompetencji Zarządu należy:

34.1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania,

34.2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu, w szczególności nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem i potencjalnymi lub istniejącymi partnerami,

34.3. zawieranie porozumień o współpracy i/lub partnerstwie z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami,

34.4. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania,

34.5. opracowywanie wizji rozwoju i strategii działania dla Stowarzyszenia,

34.6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

34.7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

34.8. uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu,

34.9. uchwalanie przepisów wykonawczych, standardów pracy i regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego Członków,

34.10. ustalanie wysokości składek członkowskich,

34.11. zatrudnianie pracowników w oparciu o umowę o pracy lub inne formy stosunku pracy zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym,

34.12. podejmowanie uchwał o przyjęciu Członków Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych lub o utracie ich członkostwa,

34.13. powoływanie zespołów eksperckich i zadaniowych oraz określanie ich zadań operacyjnych,

34.14. powołanie i rozwiązywanie grup regionalnych, zatwierdzanie lub nadawanie im nazw oraz określanie ich obszaru działania,

34.15. uchwalanie regulaminów działalności grup regionalnych,

34.16. zatwierdzanie rocznych planów pracy grup regionalnych,

34.17. zatwierdzanie i odwoływanie Dyrektorów grup regionalnych,

34.18. powoływanie Członków Rady Programowej oraz uchwalanie regulaminu działania Rady,

34.19. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

34.20. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

34.21. (wykreślony),

34.22. rozpatrywanie spraw bieżących, które nie leżą w kompetencjach innych organów Stowarzyszenia,

34.23. (wykreślony).

§34a.

Do reprezentacji Stowarzyszenia – jeśli co innego nie wynika z przepisów niniejszego Statutu – uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu Samodzielnie lub łącznie dwóch członków zarządu.

§35.

35.1. Wybory Członków Zarządu mogą odbywać się w drodze głosowania bezpośredniego i/lub drogą korespondencyjną.

35.2. Termin i miejsce Walnego Zebrania w celu wyboru nowego Zarządu ustala ustępujący Zarząd.

35.3. Regulamin głosowania i porządek obrad na czas wyborczego Zebrania Walnego uchwala ustępujący Zarząd.

35.4. Komisja rewizyjna ogłasza raport z działalności ustępującego Zarządu nie później niż 14 dni przed wyborczym Zebraniem Walnym.

35.5. Kandydatów na Członków Zarządu może zgłaszać Zarząd Stowarzyszenia na mocy stosownych uchwał podjętych nie później niż 14 dni przed Walnym Zebraniem. Zarząd rozsyła drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną wszystkim Członkom Stowarzyszenia zawiadomienie o Walnym Zebraniu i raportem z działalności ustępującego Zarządu nie później niż 7 dni przed terminem Walnego wyborczego.

35.6. Kandydatów na Członków Zarządu mogą zgłaszać Członkowie Stowarzyszenia drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebraniem.

35.7. Członkowie głosujący korespondencyjnie przekazują swoje głosy najpóźniej na dzień przed Walnym. Głosy, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Wynik głosowania korespondencyjnego podawany jest do wiadomości Członków Stowarzyszenia podczas Walnego po głosowaniu bezpośrednim.

35.8. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali co najmniej połowę liczby głosów łącznie w obydwu głosowaniach – bezpośrednim i korespondencyjnym.

35.9. (wykreślony).

§36.

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Składa się z 3 Członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez nią samą.

§37.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

37.1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

37.2. Przygotowywanie i ogłaszanie raportów z działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku.

37.3. Przygotowywanie i ogłaszanie raportu z działalności ustępującego Zarządu nie później niż 30 dni przed Zebraniem Walnym mającym na celu wybór nowego Zarządu.

37.4. Zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w Statucie..

37.5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

37.6. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

37.7. Uchwalanie regulaminu działania dla siebie samej.

§38.

  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy z Towarzystwem. Ponadto nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo otrzymać zwrotu uzasadnionych kosztów wynikających z pełnionej funkcji.
  1. Członkowie kontroli lub nadzoru nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego w zawiązku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.

§39.

Zarząd ma obowiązek okazania Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, jak i samego Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego Członkowie mają obowiązek złożenia wyjaśnień na wniosek Komisji.

§40.

Rada Programowa jest organem doradczym w zakresie spraw dotyczących statutowej działalności Stowarzyszenia. Radę powołuje Zarząd i konstytuuje się z Członków Stowarzyszenia lub osób spoza Organizacji. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz do roku. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy Zarząd, a przewodniczy im Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.

Rozdział 5. Struktura i organizacja Stowarzyszenia

§41.

Do realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia, Zarząd może powołać Biuro Główne i Biura Regionalne oraz kierujących nimi odpowiednio Dyrektora Zarządzającego i Dyrektorów Regionalnych. Dyrektor Zarządzający kieruje pracami Biura Głównego oraz bezpośrednio nadzoruje prace Biur Regionalnych. Dyrektor Zarządzający ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, jednak bez prawa głosu stanowiącego, chyba, że funkcję Dyrektora Zarządzającego pełni Członek Zarządu. Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektorzy Regionalni realizują cele i zadania Stowarzyszenia wynikające ze Statutu, na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu, a za swoją pracę mają prawo otrzymywać stosowne wynagrodzenie.

§42.

Dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia Zarząd może powołać spośród Członków (i/lub zatrudnionych Pracowników) operacyjne zespoły zadaniowe. Regulamin działalności zespołu określa Zarząd.

§43.

43.1. Możliwe jest tworzenie grup regionalnych, które Zarząd może powołać z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech Członków Stowarzyszenia z danego regionu. W tym samym trybie może nastąpić rozwiązanie grup regionalnych.

43.2. Grupa nie posiada osobowości prawnej i realizuje cele statutowe Stowarzyszenia zgodnie ze strategią działania zatwierdzoną przez Zarząd.

43.3. Grupa działa na zasadach określonych w uchwalonym przez Zarząd regulaminie grupy.

43.4. Działalnością grupy kieruje wybrany przez jej Członków Dyrektor Regionalny, zatwierdzony przez Zarząd. Dyrektor Regionalny organizuje działalność grupy i jest bezpośrednio odpowiedzialny merytorycznie i finansowo przed Dyrektorem Zarządzającym i Zarządem.

43.5. Biuro Regionalne powołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek trzech członków grupy regionalnej. W tym samym trybie może nastąpić rozwiązanie Biura Regionalnego. Biuro Regionalne może uzyskać osobowość prawną.

§44.

Zarząd może rozwiązać grupę regionalną w sytuacji, gdy liczebność grupy spada poniżej trzech osób lub, gdy grupa nie wykazuje żadnej aktywności w okresie dłuższym niż jeden rok lub gdy grupa nie realizuje celów Stowarzyszenia, albo swoją działalnością szkodzi przyrodzie lub samemu Stowarzyszeniu.

Rozdział 6. Majątek i finansowanie

§45.

Źródłem majątku Stowarzyszenia mogą być:

45.1. składki członkowskie,

45.2. darowizny, spadki i zapisy na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarność publiczna, dotacje, subwencje,

45.3. dochody z własnej działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Stowarzyszenia.

§46.

(wykreślony)

§47.

Zabrania się:

47.1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków poszczególnych organów władzy, Pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej bliskimi,

47.2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, Członków poszczególnych organów władzy, Pracowników lub ich bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

47.3. wykorzystywania majątku na rzecz/przez Członków Stowarzyszenia, Członków poszczególnych organów władzy, Pracowników lub ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

47.4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotu, w którym uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie poszczególnych organów władzy, Pracownicy lub ich bliscy.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§48.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 głosów na Walnym Zebraniu przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia. Na takich samych zasadach podejmowana jest uchwała o połączeniu Stowarzyszenia z inną osobą (osobami) prawną.

§49.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele związane z ochroną przyrody.

§50.

W przypadku rozwiązania Ptaków Polskich grunty zakupione na cele ochrony przyrody zostaną przeniesione na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody.