Noc Sów

Regulamin Nocy Sów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wydarzenie pod nazwą Noc Sów (dalej jako: Wydarzenie) jest prowadzone i koordynowane przez organizację pożytku publicznego Jestem na pTAK! z siedzibą w Goniądzu (dalej jako: Jestem na pTAK! lub Koordynator). Celem nadrzędnym wydarzenia jest edukacja na temat sów, ich biologii, wymagań siedliskowych, zagrożeń, ochrony, oraz roli w kulturze.
 1. W 2023 roku odbędzie się 12 edycja wydarzenia Noc Sów.
 1. Wydarzenie odbędzie się w terminie 04-05 lutego 2022. Wydarzenie może być zorganizowane w terminie zbliżonym do powyższego, po uzyskaniu zgody Koordynatora (Jestem na pTAK!).
 1. Stowarzyszenie Jestem na pTAK! jako Koordynator Wydarzenia zobowiązuje się do jego promocji wśród osób lub instytucji z nim związanych oraz przygotowania materiałów niezbędnych lub pomocnych do przeprowadzenia Wydarzenia lokalnego przez osoby zainteresowane – tzw. Przewodników.

II. PRZEWODNICY WYDARZENIA

1.  Wydarzenia lokalne odbywające się w ramach Nocy Sów organizują Przewodnicy. Przewodnikiem Wydarzenia może zostać każda pełnoletnia osoba, która:

 • posiada podstawową wiedzę na temat ptaków, jak i ich obserwacji, potrafi w interesujący sposób opowiadać o ptakach i chciałaby swoją fascynacją ptakami podzielić się z innymi.
 • organizuje Wydarzenie Rodzinne (tzn. prywatne, którego uczestnikami jest rodzina lub znajomi), podczas którego wspólnie zdobywana jest wiedza o ptakach i przyrodzie.

2.  Wydarzenie lokalne mogą zorganizować Instytucje: szkoły, biblioteki, ośrodki edukacyjne, organizacje pozarządowe, Nadleśnictwa i inne, z wyłączeniem kół łowieckich, stowarzyszeń myśliwskich i Polskiego Związku Łowieckiego.
Na czas Wydarzenia w w/w Instytucjach zostanie wytypowana osoba pełniąca funkcję Przewodnika.

3.  Przewodnik wybiera scenariusz (patrz punkt 4) według którego realizować będzie Wydarzenie, oraz ustala: miejsce, termin, czas trwania i grupę docelową.

4.  W trakcie Nocy Sów 2023 Przewodnik może zrealizować jeden z poniższych scenariuszy:

 • W ramach tego scenariusza Przewodnik organizuje wyjście w teren (do parku, lasu, itp.), którego głównym celem jest nasłuchiwanie sów. Podstawowym ograniczeniem w przypadku realizacji tego scenariusza jest liczba Uczestników. W Wycieczce nie może brać udział więcej niż 15 osób (14 Uczestników + 1 Przewodnik), należy sprawdzić aktualne zasady i ograniczenia obowiązując podczas pandemii COVID. Zmiana tych wytycznych automatycznie powoduje też zmianę zapisu w regulaminie. Aktualne zasady należy sprawdzać na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zgromadzenia-i-imprezy
 • Warsztat/Prelekcja. W ramach tych scenariuszy Przewodnik może zorganizować dowolne zajęcia online: prelekcje, pokaz filmu, warsztaty, seminarium itp.
  W Warsztacie może brać udział dowolna liczba Uczestników.
 • Warsztat/Prelekcja + Wycieczka. W ramach tego scenariusza Przewodnik organizuje dowolne zajęcia stacjonarne (zgodnie z wytycznymi z punktu b), oraz wyjście w teren (zgodnie z wytycznymi z punktu a). W ramach tego scenariusz liczba uczestników Wycieczki nie może przekroczyć 15 osób, w Warsztacie online może brać udział dowolna liczba Uczestników. 
 1. Bez względu na rodzaj realizowanego scenariusza na Wydarzeniach lokalnych zabrania się Przewodnikom:
 • podawania w trakcie poczęstunku (np. na ognisku, wyciecze) dziczyzny z uwagi na cele edukacyjne Wydarzenia, które jest poświęcone poznawaniu i ochronie dzikich zwierząt. Polecamy wydarzenia z menu wegetariańskim – nie jest to jednak obowiązek,
 • promowania w jakiejkolwiek formie łowiectwa i myślistwa,
 • agitacji politycznej i religijnej,
 • każdej innej działalności niezwiązanej bezpośrednio z celem Nocy Sów.
 1. Odstępstwa od scenariusza realizacji Wydarzenie możliwe są tylko po uzyskaniu akceptacji Koordynatora.
 1. Przewodnik bierze pełną odpowiedzialność za organizację Wydarzenia lokalnego, w tym za ewentualne wypadki i inne zdarzenia losowe, które będą miały miejsce w jego trakcie.
 1. Aby zostać Przewodnikiem Nocy Sów, należy wypełnić formularz rejestracji w terminie podanym przez Koordynatora Wydarzenia Noc Sów. Formularz ten jest
  dostępny jest na stronie https://nocsow.pl.
 1. Przewodnik, wypełniając formularz rejestracji w wersji online wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, email i/lub numer telefonu, miejscowość) na stronie https://nocsow.pl w celu umożliwienia potencjalnym Uczestnikom zgłaszania się bezpośrednio do Przewodnika w danym regionie.
 1. Przewodnik wypełniając formularz rejestracji w wersji online akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w niniejszym Regulaminie Nocy Sów.
 1. Wszelkie działania Przewodnika muszą być zgodne z Poradnikiem Przewodnika stowarzyszenia Jestem na pTAK!, który jest dostępny na stronie https://nocsow.pl.
 1. Przewodnik zobowiązuje się do przesłania relacji ze swojego wydarzenia w terminie podanym przez Koordynatora wydarzenia Noc Sów na adres: [email protected]

III. UCZESTNICY WYDARZENIA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od poziomu wiedzy na temat ptaków i przyrody. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa pod opieką rodziców bądź opiekunów, lub do przedstawienia Przewodnikowi podpisanej przez rodzica bądź opiekuna pisemnej zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu, według wzoru dostępnego na stronie https://nocsow.pl.
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać się na lokalne Wydarzenia dostępne na mapie zamieszczonej na stronie https://nocsow.pl. Aby zgłosić się na Wydarzenie, należy skontaktować się bezpośrednio z Przewodnikiem danego Wydarzenia O udziale w Wydarzeniu świadczy odpowiedź potwierdzająca wysłana przez Przewodnika. Zapisy na lokalne Wydarzenia są obowiązkowe.
 1. Uczestnicy na Wydarzenia lokalne zapisują się indywidualnie. Nie ma możliwości zapisania kilku osób jednym zgłoszeniem. Wyjątkiem jest zgłoszenie osoby niepełnoletniej na wydarzenie otwarte dla wszystkich (patrzy punkt IV.1). Na Wydarzenia otwarte dla dorosłych (patrz punkt IV.2) osoby niepełnoletnie (powyżej 15 roku życia) również zapisują się indywidualnie.

Uzasadnienie. Z zebranych w poprzednich latach doświadczeń wynika, że popularną formą zapisów na Wydarzenie było zgłoszenie osób dodatkowych. Często dochodziło do tego, że jedna osoba zgłaszała udział 4-6 osób (przyjaciół/znajomych), które finalnie nie przychodziły na Wydarzenie. Takie „blokowanie” miejsc sprawiało, że Przewodnik był zmuszony odmawiać możliwości udziału w Wydarzeniu zainteresowanym, a finalnie zamiast 15 osób,
na Wydarzenie przychodziło 7-8 osób.

 1. W przypadku Wydarzenia lokalnego według scenariusza Wycieczka, o charakterze otwartym dla wszystkich, Uczestnik na Formularzu zobaczy liczbę dostępnych miejsc. Jeśli dostępne będą 2 miejsca Użytkownik będzie mógł zgłosić siebie (1 osoba), lub siebie i osobę niepełnoletnią (2 osoby).
 1. W przypadku Wydarzenia lokalnego według scenariusza Warsztat/Prelekcja + Wycieczka, o charakterze otwartym dla wszystkich, Uczestnik na Formularzu zobaczy liczbę dostępnych miejsc na wycieczkach w każdym z dostępnych terminów. Jeśli dostępne będą obie wycieczki Użytkownik będzie mógł zgłosić się na dowolną. Jeśli dostępne będą 2 miejsca Użytkownik będzie mógł zgłosić siebie (1 osoba), lub siebie i osobę niepełnoletnią (2 osoby). Zapisanie się na Wycieczkę nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na Warsztat.

IV. ORGANIZACJA WYDARZENIA

 1. Wydarzenie może mieć charakter:
 • otwarty dla wszystkich, na które mogą zgłaszać się wszyscy zainteresowani. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienia Formularza na stronie https://nocsow.pl i uzyskaniu potwierdzenia od Przewodnika,
 • otwarty dla dorosłych, na które mogą zgłaszać się tylko osoby powyżej 15 roku życia. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Formularza na stronie https://nocsow.pl i uzyskanie potwierdzenia od Przewodnika,
 • zamknięty, skierowany tylko do konkretnej grupy odbiorców (np. uczniowie szkoły). Na Wydarzenia o charakterze Zamkniętym nie można zgłosić się przez stronę https://nocsow.pl.
 1. Jestem na pTAK! nie odpowiada za organizację i formę Wydarzeń lokalnych. Przewodnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za organizację tych Wydarzeń.
 1. Jestem na pTAK! nie zapewnia Ubezpieczenia OC dla Przewodników i Uczestników Wydarzeń lokalnych.
 1. Przewodnik jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych prawem w związku z organizacją przez niego lokalnego Wydarzenia.
 1. Pozyskanie Uczestników biorących udział w lokalnym Wydarzeniu leży po stronie Przewodnika, przy jednoczesnym wsparciu i promocji ze strony Jestem na pTAK!.
 1. Przewodnik na początku organizowanego przez siebie Wydarzenia ma obowiązek poinformować, że „Pomysłodawcą
  i Koordynatorem Nocy Sów jest stowarzyszenie Jestem na pTAK!” oraz zawrzeć tą informację we wszystkich prezentowanych i publikowanych materiałach.

V. WSPARCIE i WSPÓŁPRACA 

 1. Przewodnicy, którzy wypełnią formularz rejestracji poprzez stronę https://nocsow.pl, o którym mowa w pkt. II, ust. 8, będą mieli dostęp do materiałów pomocniczych przy organizacji Wydarzenia lokalnego: prezentacje multimedialne o sowach, głosy sów, zdjęcia, film przyrodniczy, wzór plakatu oraz wzór informacji prasowej. Materiały te mogą być wykorzystane przez Przewodników wyłącznie w celu zorganizowania niniejszego Wydarzenia. Zabrania się wykorzystywania powyższych materiałów w celach komercyjnych.
 1. Materiały, o których mowa w pkt. V, ust. 1, stanowią własność intelektualną Jestem na pTAK! i nie mogą zostać wykorzystane, powielane i przetwarzane bez ich zgody.
 1. Jestem na pTAK! służy wsparciem merytorycznym
  i organizacyjnym w zakresie przygotowywania lokalnych Wydarzeń. Wszelkie niezbędne informacje oraz materiały dotyczące Wydarzenia (z wyłączeniem tych, o których mowa w pkt. V, ust. 1) – m.in. Regulamin, Poradnik Przewodnika – dostępne są na stronie dedykowanej wydarzeniu: https://nocsow.pl.
 1. Wszelkich dodatkowych informacji oraz wsparcia przy organizacji Wydarzenia udziela: Piotr Kamont mail: [email protected]

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każde zgłoszenie do Wydarzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Przewodnika i Uczestnika na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Przewodnik i Uczestnik przystępując do Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.